Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De klant: de wederpartij van migratieadvies.nl bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 of overige bepaling hierin genoemd;

Opdrachtnemer: migratieadvies.nl
1.2 migratieadvies.nl is een eenmanszaak, hoofdvestiging in Heerlen, daartoe behorende ‘Migratie advies’, in bezit van www.migratieadvies.nl

1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407* BW, uitsluitend aanvaard en verzorgd door migratieadvies.nl;

*Artikel 7:407,
lid 1. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben gegeven, zijn zij hoofdelijk tegenover de opdrachtnemer verbonden.
lid 2. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.


1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van migratieadvies.nl en van al degenen die voor migratieadvies.nl werkzaam zijn, direct of indirect.Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) van opdracht of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door migratieadvies.nl, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten / opdrachten tussen de klant en migratieadvies.nl, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door migratieadvies.nl gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover migratieadvies.nl deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

 3.4 Indien er door Migratieadvies.nl aan de klant om een akkoord voor het inzenden van formulieren, documenten of geschriften wordt gevraagd, dient de klant hieraan gehoor te geven.

3.5 Er mogen behalve door (medewerkers van) Migratieadvies.nl zonder nadrukkelijke toestemming geen wijzigingen door de klant of derden worden aangebracht in geschriften, formulieren en documenten in zowel digitale als geschreven vorm, die direct of indirect voor de opdracht van de klant zijn aangemaakt en ingevuld of ondertekend door (een medewerker van) Migratieadvies.nl . Voorbeelden van dergelijke geschriften, documenten of formulieren zijn belastingformulieren, bezwaarschriften, offertes, facturen, e-mails, algemene voorwaarde, checklist, etc.Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Migratieadvies.nl bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 Migratieadvies.nl zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Migratieadvies.nl kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de algemene voorwaarden.

4.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de klant niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Migratieadvies.nl de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.


Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Migratieadvies.nl bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, websites, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Bab – belastingadviesbuitenland.nl, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Migratieadvies.nl is het de klant niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in artikel 6.3.


Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 Migratieadvies.nl is verplicht de door of namens de klant verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Migratieadvies.nl een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de klant, Migratieadvies.nl van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

6.2 Migratieadvies.nl en al degenen die voor Migratieadvies.nl werkzaam zijn, direct of indirect zijn, indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voor zover deze naar hun redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Migratieadvies.nl is het de klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Migratieadvies.nl openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Migratieadvies.nl , op de klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

6.4 Migratieadvies.nl mag eenzijdig van bovenstaande bepaling afwijken op het moment dat Migratieadvies.nl of een (voormalig) medewerker de belastingautoriteiten (overheid) wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp, aangifte of advies (vierde tranche AWB) door cliënt.


Artikel 7 – Honorarium

De Klant is aan Migratieadvies.nl een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Migratieadvies.nl gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.


Artikel 8 – Betaling

8.1a Tenzij anders overeengekomen, moet de klant voor de aanvang van de opdracht binnen 14 dagen na de factuurdatum, dan wel de ontvangstdatum van de factuur aan de betaling voldoen.

8.1b Indien er niet tijdig aan de in artikel 8.1a genoemde betaling wordt voldaan, is Migratieadvies.nl gerechtigd om de opdracht zonder enige vorm van aansprakelijkheid te mogen beëindigen. Eventuele kosten of schade die zijn gemaakt ten behoeve van de opdracht mogen alsnog door Migratieadvies.nl gedeclareerd worden. Voorbeelden van kosten zijn verwerking van gegevens voor de klant, adviezen aan de klant, registratie van de klant en bijbehorende administratiekosten.

8.2 Betaling zowel voorafgaand als achteraf, dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.


8.3 Indien de klant niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn heeft betaald, is Migratieadvies.nl gerechtigd, nadat hij de klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Migratieadvies.nl, vanaf de vervaldag de klant extra administratiekosten in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.4 Alle buitengerechtelijke kosten die Migratieadvies.nl heeft in verband met de incasso van een vordering op de klant zijn voor rekening van de klant.

8.5 Alle kosten die Migratieadvies.nl heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de klant zijn voor rekening van de klant, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Migratieadvies.nl als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

8.6 Migratieadvies.nl behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant daartoe naar het oordeel van Migratieadvies.nl aanleiding geeft – van de klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreken waarvan Migratieadvies.nl gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

8.7 Zoals niet alle facturen aan Migratieadvies.nl is voldaan heeft Migratieadvies.nl het recht om alle (originele) informatie van de klant onder zicht te houden en deze dus niet aan de klant te retourneren.Artikel 9 – Reclames

9.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 50 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de klant reclameert dan wel, indien de klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen 50 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Migratieadvies.nl te worden kenbaar gemaakt.

9.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van de klant niet op, behoudens voor zover Migratieadvies.nl aan de klant te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

9.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Migratieadvies.nl de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door de klant reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

9.4 Wanneer een reclame onterecht blijkt te zijn mag Migratieadvies.nl de gemaakte kosten aan de klant in rekening brengen.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Bab – belastingadviesbuitenland.nl, diens adviseur of persoon is jegens de klant aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Migratieadvies.nl is evenwel niet aansprakelijk voor:

– bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, niet tijdige of onvolledige gegevens of informatie door de klant aan Migratieadvies.nl of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant;

– de aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitzondering.

– bij de klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Migratieadvies.nl ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Migratieadvies.nl daaronder niet begrepen).

– bij de klant of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

10.2 De in artikel 10.1 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van Migratieadvies.nl gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet van Migratieadvies.nl.


10.3 Iedere aansprakelijkheid van Migratieadvies.nl, diens adviseurs of personen die in dienstbetrekking zijn bij Migratieadvies.nl is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Migratieadvies.nl wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. In het geval, om welke reden ook, hetgeen in dit artikel is bepaald ongeldig blijft te zijn of de verzekeraars niet uitkeren, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Migratieadvies.nl aan de klant in rekening gebracht honorarium ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft (exclusief omzetbelasting) tot een maximum van het eigen risico van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

10.4 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Migratieadvies.nl te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10.5 De klant is gehouden Migratieadvies.nl schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de klant alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Migratieadvies.nl ten behoeve van de klant, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Migratieadvies.nl Onder aanspraken van derden wordt hierbij mede verstaan als Migratieadvies.nl als medepleger wordt aangesproken op grond van de wet, bijvoorbeeld door de Belastingdienst voor bestuurlijke boeten, naheffingen of renten.

10.6 Alle aansprakelijkheid die de klant jegens Migratieadvies.nl kan stellen, vervalt wanneer de voorwaarde, zoals genoemd in artikel 3.4 verbroken wordt.

 

Artikel 11 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de klant uit welken hoofde ook jegens Migratieadvies.nl in verband met het verrichten van werkzaamheden door Migratieadvies.nl in ieder geval na twaalf maanden na het moment waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.


Artikel 12 – Rechts- en forumkeuze

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en Migratieadvies.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Migratieadvies.nl gevestigd is resp. in Maastricht.

 
Artikel 13 Offerte

13.1 Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, worden offertes voor de aanvraag van iedere nieuwe opdracht, gratis aangeboden, behalve wanneer artikel 13.2 van toepassing is.

13.2 Voor een door de (potentiële) klant herhaaldelijke aanvraag van een (gelijknamige) offerte, zonder daadwerkelijke gebruikmaking, mag Migratieadvies.nl administratiekosten in rekening brengen voor de opmaak van de offerte of de aanvraag afwijzen of zelfs negeren.

13.3 Zodra de klant akkoord gaat met de offerte is deze van diens zijde bindend. Dit betekent dat er onder andere ook aan de betalingsplicht moet worden voldaan.

13.4 Migratieadvies.nl behoudt zich het recht om van een offerteaanvraag of opdracht af te zien of te weigeren tot het moment dat Migratieadvies.nl de factuur aan de klant heeft aangeboden. Het aanbieden van de factuur bindt  Migratieadvies.nl aan de offerte en algemene voorwaarden gebonden.

13.5 Akkoord op de offerte geschiedt elektronisch per e-mail. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan. (Zie artikelen 13.5a t/m 13.5d)

13.5a De klant is rechtmatig gebruiker van het e-mailadres.

13.5b De klant moet het akkoord met hetzelfde e-mailadres verzenden als waarop de offerte is ontvangen naar info@migratieadvies.nl

13.5c Als uitzondering op artikel 13.6 mag het document door de klant voorzien worden van een (digitale) ondertekening.

13.5d De offerte moet tenminste de voor- en achternaam van de klant bevatten.

13.6 Het is aan de klant of derden in geen enkele wijze toegestaan om de offerte aan te passen. Wijzigingen aan de offerte mogen slechts door (een werknemer van) Migratieadvies.nl worden aangebracht, mits er nog geen sprake is van een akkoord.

13.7 Indien er door de klant, derden of anders dan (een werknemer van) Migratieadvies.nl een wijziging aan de offerte is aangebracht, vervalt automatisch alle rechten van de klant die aan de offerte verbonden zijn. Uitgezonderd het genoemde in artikel 13.5c.

13.8  Na akkoord van de offerte ontvangt de klant binnen 2, doch uiterlijk 10 werkdagen de factuur met uitzondering van vakantie-, feestdagen en overmacht. De factuur wordt naar hetzelfde (e-mail) adres verzonden als het afzendadres waarvan het akkoord op de offerte aan Migratieadvies.nl verzonden is.

13.9 De prijsbepaling in de offerte is afhankelijk van de persoonlijke situatie die de klant aan Migratieadvies.nl voorlegt. Aan de hand van deze informatie worden redelijkerwijs de kosten ingeschat voor de administratie en werkzaamheden die nodig zijn om de opdracht te voltooien.

13.10 De factuur die aan de offerte gekoppeld is mag in generlei wijze afwijken van het offertebedrag.

13.11 Bij akkoord op de offerte door zowel de klant als Migratieadvies.nl staan de prijzen vast, ongeacht of de uiteindelijke kosten hoger of lager uitvallen, met uitzonderingen zoals genoemd in artikel 13.12.

13.12 Uitzonderingen op artikel 13.11 zijn o.a.:
a) Kosten die Migratieadvies.nl moet maken door nalatigheid van de klant;
b) Uitbreiding van de opdracht;
c) Kosten door het overschrijden van de fair use policy voor contact zoals vernoemd in artikel 20.

Artikel 14 Contact

14.1 Migratieadvies.nl is een online dienst en heeft momenteel geen bezoekadres voor klanten.

14.2 Direct contact is alleen mogelijk via e-mail, telefoon of invulformulier op een website die eigendom is van Migratieadvies.nl ; Uitzondering is wanneer Migratieadvies.nl  een andere optie aanbiedt.

14.3 Telefonisch contact is voor klanten alleen mogelijk via belafspraak.

14.4 Migratieadvies.nl behoudt zich het recht om een verzoek om een belafspraak af te wijzen.

14.5 Migratieadvies.nl bepaald de contactvorm. De klant kan geen andere vorm van contact afdwingen dan genoemd in artikel 14.2

14.6 Migratieadvies.nl streeft naar een reactietijd van binnen 2 werkdagen, uitgezonderd vakantie- en feestdagen. Desalniettemin kan de klant aan het genoemde in artikel 14.4 geen rechten verlenen.

14.7 Het door een klant verzetten van een belafspraak mag eenmalig kosteloos plaatsvinden, mits de klant binnen 48 uur voor aanvang van de belafspraak een kennisgeving per e-mail heeft gedaan aan Migratieadvies.nl via info@migratieadvies.nl. In alle andere gevallen mag Migratieadvies.nl extra administratiekosten in rekening brengen voor het maken van een nieuwe afspraak.

14.8 Indien een klant tijdens een belafspraak geen gehoor geeft, wordt dit aangemerkt als het niet nakomen van artikel 14.7

14.9 Indien er ten gevolge van artikel 14.7 extra kosten voortvloeien, worden alle opdrachten gestaakt en pas na betaling van de factuur weer hervat, zoals genoemd in artikel 8.

14.10 Bij het afwijken van artikel 14.2 is (de medewerker van) Migratieadvies.nl gerechtigd om de klant voor het betreffende contactmedium te blokkeren.

14.11 Bedrijfstijden van Migratieadvies.nl; Werkdagen van ma t/m vrijdag, uitgezonderd vakantie-, feestdagen en sluiting door overmacht.

Artikel 15 fair use policy regeling voor contact

15.1 De fair use policy regeling voor contact is van toepassing op alle vormen van communicatie, waaronder te noemen telefonisch contact, e-mail, media contact zoals whatsapp, facetime, etc.

15.2 Onder de fair use policy regeling voor contact valt bijvoorbeeld het door de klant stellen van extra vragen of verzoeken om e-mailbevestigingen. Het zenden van gegevens en documenten die nodig zijn voor de opdracht van de klant of het beantwoorden van e-mails en telefoongesprekken aan Migratieadvies.nl vallen hier niet onder.

15.3 Wanneer er voor de opdracht van de klant sprake is van een fair use policy regeling voor contact, mag Migratieadvies.nl na een waarschuwing van overschrijden van de fair use policy regeling extra kosten in rekening brengen.

15.4 De fair use policy regeling voor contact is afhankelijk van de aard van de opdracht. Wilt de klant weten wat de fair use policy regeling voor de betreffende opdracht inhoudt, kan deze contact opnemen met de aangewezen adviseur.

Artikel 16 Uitstel aanvragen inkomstenbelasting

16.1 Migratieadvies.nl biedt behalve de eerste aanvraag voor uitstel voor het versturen van de inkomstenbelasting, geen diensten voor andere vormen van uitstel.

16.2 Migratieadvies.nl verzorgt slechts de aanvraag van een eerste uitstel voor het invullen van de inkomstenbelasting indien de klant de inkomstenbelasting door Migratieadvies.nl laat invullen.

16.3 Eerste uitstel kan alleen door Migratieadvies.nl worden aangevraagd als u een uitnodiging heeft ontvangen van de belastingdienst voor het doen van uw aangifte.

16.4 Indien toegekend door de Nederlandse belastingdienst, bedraagt het eerste uitstel 3 respectievelijk 4 maanden. Migratieadvies.nl heeft geen invloed op het besluit van de belastingdienst.

16.5 In een uitzonderlijk geval kan  Migratieadvies.nl voor de klant geen eerste uitstel aanvragen. Indien dit op de klant  van toepassing is, krijgt de klant hierover zo snel mogelijk bericht. De klant moet in dat geval zelf aanvraag van uitstel schriftelijk indienen bij de belastingdienst.

16.6 Migratieadvies.nl is niet aansprakelijk wanneer de belastingdienst de klant geen uitstel verleend.

16.7 Migratieadvies.nl zal nimmer een tweede uitstel voor de klant aanvragen.

Artikel 17 akkoord insturen (belasting)formulieren

17.1 (Belasting)formulieren worden slechts door Migratieadvies.nl (aan de belastingdienst) ingezonden na akkoord van de klant.

17.2 De klant verklaart vóór het akkoord, de aangifte aandachtig gelezen te hebben. Indien de klant één of meerdere onvolkomenheden in het (belasting)formulier opmerkt, dient de klant zich te onthouden van akkoord en Migratieadvies.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen in te lichten. Nadat de onvolkomenheden door Migratieadvies.nl zijn hersteld, treedt artikel 17.1 weer in werking.

17.3 Indien de klant akkoord geeft voor het insturen van een (belasting)formulier waarbij de klant bewust één of meerdere opgemerkte onvolkomenheden achter houdt, vervalt de voor de klant recht op aansprakelijkheid jegens Migratieadvies.nl.

Artikel 18 voortijdig beëindigen van de opdracht

18.1 De klant heeft het recht om de opdracht zonder opgaaf van rede voortijdig te beëindigen.

18.2 Voortijdig beëindigen dient ondubbelzinnig, nadrukkelijk en schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

18.3 De klant blijft een honorarium zoals vernoemt in artikel 4 aan Migratieadvies.nl verschuldigd.

18.4 Pakketprijzen en voordelen vervallen bij voortijdig beëindigen van de opdracht. De op dat moment geldende tarieven zijn dan toepassing.

18.5 Mocht het in 18.4 genoemde bedrag hoger uit vallen dan het reeds gefactureerde bedrag, dan vervallen de meer kosten.

Artikel 19 t/m 20 niet aanwezig

Artikel 21 wacht- en looptijd

21.1 Migratieadvies.nl streeft naar de beste service voor haar klanten, desalniettemin zijn wacht- en looptijden voor het afhandelen van reacties en opdrachten aan de zijde van Migratieadvies.nl, genoemd op de website, in de FAQ, schriftelijk, per e-mail of bekend gemaakt via een andere media slechts ter indicatie en kunnen er, tenzij nadrukkelijk anders vermeld (in de voorwaarden) hieraan geen rechten worden ontleend. Artikel 21.1 is een uitzondering op de fatale termijn zoals genoemd in artikel 4.3.

21.2 Wanneer de klant gebruik maakt van telefonisch advies is tenzij anders vermeld door Migratieadvies.nl de opdracht aan het einde van het gesprek afgerond.

21.3 Wanneer de klant gebruik maakt van advies per email, heeft de klant, tenzij anders vermeld door Migratieadvies.nl, een termijn van 14 dagen na het ontvangst van het volledige advies om te reageren indien er onduidelijkheden zijn. Wanneer de klant binnen hetzelfde termijn te kennen geeft dat het advies duidelijk is, is de opdracht afgerond. Indien reactie uit blijft, geeft de klant te kennen dat het ontvangen advies duidelijk is en wordt de opdracht aan het einde van het termijn van 14 dagen afgerond.

21.4 Wanneer de klant gebruikt maakt van de dienst voor het invullen van (inkomsten)belastingformulieren, opstellen van documenten en geschriften is de opdracht afgerond zodra deze zijn aangeleverd aan de klant of instantie. Uitzondering hierop is wanneer er gebruik wordt gemaakt van nazorg.

21.5 Wanneer de klant gebruik maakt van nazorg, heeft de klant een termijn van 1 maand na ontvangst van de definitieve aanslag om vragen te stellen indien er onduidelijkheden zijn. Wanneer de klant binnen hetzelfde termijn te kennen geeft dat de definitieve aanslag duidelijk is, is de opdracht afgerond. Indien reactie uit blijft, geeft de klant te kennen dat de definitieve aanslag duidelijk is en wordt de opdracht aan het einde van het termijn van 1 maand afgerond.

21.6 Indien de klant langdurig in gebreke blijft, of geen teken van leven geeft, waarbij een redelijk termijn van 6 maanden geldt, mag Migratieadvies.nl  extra kosten in rekening brengen of de opdracht beëindigen zonder dat er kosten in mindering worden gebracht.

Artikel 22 Inkomsten uit overige werkzaamheden, ondernemers en andere rechtsvormen

22.1 Migratieadvies.nl biedt alleen advies aan particulieren in de vorm van natuurlijke personen.

22.2 Migratieadvies.nl biedt geen advies met betrekking tot inkomsten uit overige werkzaamheden (waaronder freelancers, beroepsporters, artiesten, e.a.), ondernemers, rechtspersonen en andere rechtsvormen (waaronder te noemen eenmanszaak, B.V., VOF, stichting, organisatie, e.a.) Indien voorgaande op de klant van toepassing is, maar de klant toch gebruik wil maken van de adviesdienst, behandelt Migratieadvies.nl de zaak van de klant als zijnde natuurlijke persoon en geldt het advies slechts als suggestie of algemene informatie.

Voor het invullen van (belasting)formulier(en) behandelt Migratieadvies.nl geen onderwerpen met betrekking tot inkomsten uit overige werkzaamheden (waaronder freelancers, beroep sporters, artiesten, e.a.), ondernemers, rechtspersonen en andere rechtsvormen (waaronder te noemen eenmanszaak, B.V., VOF, stichting, organisatie, e.a.). Indien voorgaande op de klant van toepassing is, maar de klant toch gebruik wil maken van de dienst, behandelt Migratieadvies.nl de zaak van de klant als zijnde natuurlijke persoon. De klant is zelf verantwoordelijk voor het zakelijke deel van het (belasting)formulier en moet indien nodig aanpassingen aanbrengen in het door Migratieadvies.nl ingevulde deel. De klant dient zelf het (belasting)formulier in.

22.3 Wanneer er sprake is van artikel 22.2, wordt de opdracht van de klant als zijnde natuurlijke persoon behandeld. Migratieadvies.nl heeft geen kennis over de gevolgen van het geboden advies op de natuurlijke persoon, rechtspersoon of rechtsvorm met betrekking tot inkomsten uit overige werkzaamheden, ondernemingen of andere rechtsvormen. De klant is hiervan via de offerte dan wel door akkoord op de algemene voorwaarde van op de hoogte gesteld. De klant wordt geadviseerd om navraag te doen bij een kundig adviseur voor aanvullend advies.

22.4 Wijzende naar artikelen 22.1 t/m 22.3; Migratieadvies.nl  kan alleen aansprakelijk worden gesteld door de klant voor verkeerd advies zijnde als natuurlijk persoon, waarbij inkomsten uit overige werkzaamheden, onderneming(en), rechtspersonen en rechtsvorm(en) buiten beschouwing worden gelaten. Migratieadvies.nl kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgen aan de natuurlijke persoon, rechtspersoon, onderneming of rechtsvorm, indien het resultaat van het advies afwijkt door betrekking van overige werkzaamheden, onderneming(en), rechtspersoon of andere rechtsvorm(en).


22.5 Indien de klant gebruik maakt van nazorg; De nazorg geld niet voor het deel dat onder het ondernemingsschap of een rechtsvorm, zoals genoemd in artikel 22.2 valt.

Artikel 23 publicaties

23.1 Alle artikelen (of blogs of voorbeeldovereenkomsten) zijn met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in deze artikelen kunnen, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in deze artikelen dienen derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Migratieadvies.nl, haar medewerkers en/of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

23.2 Op alle artikelen, blogs, documenten, formulieren en andere geschriften op gesteld door Migratieadvies.nl zijn schrijf en typfouten voorbehouden.                    

Einde van de algemene voorwaarden

Scroll naar boven